257 ரன்கள்: லக்னெள நிகழ்த்திய சாதனைகள்!

257 ரன்கள்: லக்னெள நிகழ்த்திய சாதனைகள்!

நடப்பு ஐபிஎல் பருவத்தில் 200-க்கும் மேற்பட்ட ரன்கள் 20 முறை அடிக்கப்பட்டுள்ளன. ஐபிஎல் வரலாற்றில் இது புதிய சாதனை.

(With Inputs from ESPN)

#ரனகள #லகனள #நகழததய #சதனகள